Общи условия за ползване и политики за поверителност | MKM БГ ГРУП

Общи условия за ползване и политики за поверителност

I ПРЕДМЕТ
Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Настоящият документ съдържа Общи Условия, съгласно които Mkmgrup.eu предоставя услуги на Клиентите си посредством сайта Mkmgrup.eu Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от сайта или поръчка чрез телефонно обаждане. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.
На имейл callcentre1@mkm-gr.com може да изпращате жалби, оплаквания и похвали.
Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на Mkmgrup.eu, които уреждат правилата за използването на Mkmgrup.eu, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този сайт.

II ДАННИ ЗА СТОКИТЕ

1. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт;
Продуктите, които се намират на интернет страницата на Mkmgrup.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия.

2. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена за всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;

3. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите за доставка на поръчаните стоки са подробно описани в раздел VI.
Когато транспортните разходи са за сметка на Клиента (при отказ от поръчка и др. случаи, изчерпателно описани по-долу), стойността им е посочена в раздел V и VIII.

4. Начин на плащане, доставка и изпълнение на договора: същите са подробно описани по-долу в подраздели IV, V и VI;

5. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на поръчката;

6. Минимална продължителност на договора: при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги: Mkmgrup.eu не предлага сключване на договори с постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

7. Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, Доставчикът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес, или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Доставчика, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

8. Всички представени на сайта и/или продавани са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Клиента:

9 (1) Клиентът има право:
– да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
– да поръчва стоки от сайта Mkmgrup.eu при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
– да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на Mkmgrup.eu;
– да получи детайлизирана стокова разписка;
– да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
(2) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.
(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на Mkmgrup.eu вреди.
10. Клиентът се задължава:
– да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и адрес на електронна поща;
– да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията за плащане;
– да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
– да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

Права и задължения на Mkmgrup.eu.

11. Mkmgrup.eu има право:
– да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
– по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
– да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;
– да изпраща на Клиента, при декларирано съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
– има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;
– по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Mkmgrup.eu да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

12. Mkmgrup.eu гарантира предлагането на фабрично нови продукти.

13. Mkmgrup.eu се задължава:
– да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;
– да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

14. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Mkmgrup.eu, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес Mkmgrup.eu или чрез поръчка през телефонно обаждане. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.
(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него стоки.
(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на Mkmgrup.eu и настоящите Общи условия.
(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на Mkmgrup.eu и настоящите Общи условия.
15. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.
16. (1) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(2) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
17. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

18. Клиентът трябва да плати цената за отделните договори за покупко-продажба при тяхната доставка.

V. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
19. (1) Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.
(2) По банков път.
(3) Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС на ДСК.
Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 8 000.00 лева.
Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.“

Промяна на обявените в сайта цени:
20. (1) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.
(2) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

VI. ДОСТАВКА
21. Стоките, поръчани от сайта, се доставят с куриер до адреса, указан при заявката в срок от 30 работни дни.
22. (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Цената на доставката се определя от актуалната тарифа на куриерската фирма в зависимост от тегло и параметри на стоката.
(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчаната от Клиента стока.
(3) Ако за даденият продукт е обявена безплатна доставка то клиента не заплаща цената на доставката.
23. Всички разходи по доставката и наложения платеж са за сметка на Клиента, ако в Договора не е указано друго.
24. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.
25. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.
26. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.
27. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желания от страна на Клиента), касова бележка и товарителница.
28. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.
(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
29. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента.
(2) В случаите по ал. 1, при съгласие от страна на Клиента, Доставчикът има право да достави на Клиента стоки от същия вид, качество и цена.
30. (1) Доставчикът предава стоките на Клиента след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, както и след установяване на наличие или отсъствие на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
(2) Клиентът и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис.
(3) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

31. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
– с неговото изпълнение;
– по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;
– в други предвидени от закона случаи.

VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

А) Отказ от доставена стока
32. Клиент, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.
33. Ако Клиент, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми Mkmgrup.eu и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските за доставката и връщането на стоката са за сметка на Клиента.
34. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри.
35. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него сума (ако плащането е извършено по банков пат) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Анулиране на поръчка

36. (1) В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми Mkmgrup.eu, както и да потвърди желанието си писмено посредством e-mail.
(2) При отказ от поръчката Mkmgrup.eu се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 работни дни ако плащането е направено по банков път.

В) Рекламации
37. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.
(2) При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт. Замяната на стока с друга се извършва в склада на фирмата. Клиентът трябва да върне стоката, обект на рекламацията и да се попълнят съответните документи, свързани с рекламацията.
(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.
(4) При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(5) Клиент, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството на потребител, са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите.
(6) Рекламациите се уважават в срок от 30 календарни дни.
(7) Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на Mkmgrup.eu.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Mkmgrup.eu иска да гарантира, че личната ви информация е защитена и тази политика за поверителност е свързана с използването и защитата на всяка информация, предоставена на Mkmgrup.eu, когато използвате този уеб сайт. Всяка предоставена от вас информация ще се използва само в съответствие с тази декларация за поверителност.

Лична идентификационна информация

Можем да събираме лични данни за идентификация от Потребителите по различни начини, включително, но не само, когато потребителите посещават нашия сайт или попълват форма за запитване или контакт. От потребителите могат да бъдат поискани:

 • име
 • информация за връзка, включително имейл адрес

Потребителите обаче могат да посетят сайта ни анонимно.
В стремежа си да осигурим на нашите клиенти максимално полезна информация използваме информационни имейли относно новите ни продукти и промоции. В имейлите ни е дадена възможност клиентът да даде съгласието дали да получава от по горе посочената информация.

Сигурност

За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване на вашата информация, са приложени подходящи електронни, физически и управленски процедури за защита на информацията, която събираме онлайн, и за нейната сигурност.

Ние ще събираме персонална идентификационна информация от Потребителите, само ако доброволно ни предоставят тази информация. Потребителите винаги могат да откажат да предоставят информация за лична идентификация.

Информация за не-лична идентификация

Ние може да събираме не-лична идентификационна информация за потребителите, когато те взаимодействат със сайта ни. Информацията за идентифициране, която не е персонална, може да включва името на браузъра, вида на компютъра и техническата информация за начина на използване на потребителите на нашия сайт, като използваната операционна система и доставчиците на интернет услуги и друга подобна информация.

Политика за използване на бисквитките

С използването на Mkmgrup.eu Ви помолим да приемате употребата на “бисквитки” (cookies), чрез които сайтът подобрява качеството си на работа. Бисквитката сама по себе си представлява обикновен текстови файл, който се съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство и се генерира от сървъра на даден уеб сайт. В най-основният случай една бисквитка съдържа анонимна информация и позволява запаметяването на Вашите предпочитания за навигация с цел предоставяне на по-бързо зареждане и коректна работа на сайта. Сървърът на даден сайт, който е генерирал бисквитки, ще има възможността да възстанови или да прочете съдържанието, съхранено в тях. Бисквитките се администрират от браузъра, който използвате, като това означава, че можете да ги изтривате, виждате и управлявате чрез него. По този начин ще имате контрол над бисквитките от различни сайтове.

Бисквитки на Google Analytics

Чрез тях mkmgrup.eu получава анонимна информация за посещенията на сайта, които позволяват да се анализира кои продукти са най-желани и кои не. Към настоящият момент mkmgrup.eu и съответно Google Analytics не приемат и не съхраняват информация за IP адреси.
Ако желаете да сте сигурни, че даден сайт няма да генерира бисквитки за Google Analytics, в това число и mkmgrup.eu, можете да забраните бисквитките генерално от Вашия браузър или да използвате функцията за Tracking Protection, която всички съвременни браузъри трябва да имат.
Google Analytics задават следните бисквитки:
_gidТази бисквитка би трябвало да е валидна около 24 часа. Използва се за разграничаване на потребителите.
_gaТази бисквитка би трябвало да е валидна 2 години. Съдържа генерирано ID за посещението и timestamp за старт на събирането на информацията.
_gat Тази бисквитка би трябвало да е валидна около 1 минута за всяка посетена страница.

Бисквитка на Zendeck chat

Бисквитката __zlcmid се управляват от ZopIM, които осигуряват технологията “онлайн чат”. Бисквитката __zlcmid ви позволява да продължите да разговаряте с нас, докато разглеждате различни страници на нашия сайт или ако се върнете на сайта по-късно.

Бисквитки от трети страни

Сайтът не генерира бисквитки от трети страни (генерирани от други сайтове, чието съдържание или функционалности са вградени в сайта). Въпреки това в даден момент може потенциално да бъдат генерирани от сайтове като Google, YouTube, Facebook, Twitter, Google+ и други. Mkmgrup.eu и неговият екип Ви приканват да се запознаете с политиката на управление на тези бисквитки на социалните мрежи на съответните сайтове.

Ако не сте съгласни с употребата на бисквитки, Вие имате право да изберете следните две възможности (заедно или поотделно):

 • Неприемане или отказване на политиката за поверителност и политиката за бисквитки на сайта. Отказът може да бъде направен от диалогов прозорец при ново посещение или от функционалността в края на тези Политика за поверителност и бисквитките
 • Преустановяване на употребата на Mkmgrup.eu.
 • Преустановяване на възможността за създаване и генериране на бисквитки чрез настройките за поверителност на Вашия браузър. Избирайки тази опция, Вие се съгласявате, че може да загубите някои функционални възможности на сайта и неговото съдържание.

Политика за поверителност

Политиката за управление на бисквитките следва да се счита като част от политиката за поверителност. Двете политики не могат и не трябва да бъдат разглеждани поотделно, а само и единствено в своята цялост.
Mkmgrup.eu не събира поверителна информация за своите посетители, ако техническите бисквитки не са приети и ако не се използват формите за отправяне на запитвания и контакт.
Всички евентуални данни, които получим се използват само и единствено с цел последваща връзка с нашите посетители по повод отправените от тях запитвания или се използват за статистически цели (в зависимост от вида на данните).

Mkmgrup.eu може да получи и съхрани и обработи евентуална лична информация при следните условия:

 • Посетителите са приели политиката за поверителност и политиката за бисквитките;
 • Посетителите използват формата за запитване и контакт и попълнят в нея своето реално име и/или реален имейл адрес.
 • Ако предоставите реален имейл адрес, то той може да бъде използван само и единствено с цел последваща информация относно ваше запитване.
 • Съхранението на тези данни става при максимална сигурност. Събраните реални имейл адреси се съхраняват максимум 1 месец от придобиването им.
 • За Посетителите които използват социалните страници на Mkmgrup.eu за комуникация, можем да гарантираме, че предоставените данни няма да бъдат използвани и съхранявани в база данни. Цялата дискусия се води в съответната социална мрежа и според нейната политика за поверителност.

Съгласно GDPR Ви уведомяваме, че имате следните права:

 1. Право на корекция на вашите данни, в случай че сте направили запитване чрез контактните форми в сайта. За целта изпратете имейл със заглавие “Коригиране на лични данни” чрез контактната форма в сайта. Посочете в него всички данни, които желаете да бъдат коригирани. Ще получите отговор, че корекцията е била успешна.
 2. Право на получаване на всички данни, които сайтът евентуално разполага за Вас. Изпратете имейл със заглавие “Информация за събрани лични данни” чрез контактната форма в сайта. Ще получите в отговор всички данни, които евентуално са налични под формата на имейл комуникация. Имайте предвид, че търсенето ще се извършва спрямо имейл адреса, от който ни пишете. Ако не открием данни, ще бъдете уведомени чрез имейл комуникация;
 3. Право на изтриване на данни. За да заявите изтриване на лични данни заглавието на имейла трябва да бъде “Искане за изтриване на лични данни”. Ако открием нещо спрямо имейл адреса, от който ни пишете, всички данни ще бъдат изтрити и ще бъдете уведомени посредством имейл. Последният имейл също ще бъде изтрит след изпращането му. Ако не открием данни, ще бъдете уведомени и имейл комуникацията ще бъде изтрита незабавно от имейл клиента на сайта;
 4. Право на информация. Винаги може да изпратите допълнителен въпрос чрез контактната форма на сайта;
 5. Право на достъп – текущата страница обяснява детайлно какви данни събираме, как ги управляваме, както и с какви цели;
 6. Право на ограничаване – по всяко време може да уведомите администраторския екип на сайта, че не желаете повече данните, с които евентуално разполагаме да бъдат оперирани поради определени обстоятелства. Тъй като това на практика ще означава, че данните няма да бъдат необходими, то такова запитване в конкретния случай следва да бъде отправено като изискване за изтриване на данни;
 7. Право на възражение – имате право да приемете и откажете политиките на сайта по всяко едно време, посредством функционалността в края на тази страница;
 8. Право на ревизия на автоматично събиране на данни. Длъжни сме да Ви уведомим, че в случая на richhouse.eu не събира автоматично данни. Ето защо в текущия случай е уместно това право да се употреби посредством отказ на политиките за поверителност и управление на бисквитките чрез функционалността в края на тази страница;

Като заключение:

 • Mkmgrup.eu може да събере данни за посещението, ако приемете политиките. Тези данни са анонимни и се използват за подобряване качеството на сайта. Събирането им може да бъде преустановено, ако откажете политиките или ако не ги приемете изобщо. Тези данни не могат да бъдат считани за лични, тъй като чрез тях не можете да бъдете идентифицирани. Въпреки това сме длъжни да Ви уведомим за тях;
 • Сайтът може да събере данни за Вашето име и имейл адрес. Това става, ако използвате формата за запитване или контакт и въведете тези данни в нея. В дългосрочен план данните ще бъдат премахнати след 30 дена;
 • Използването на функционалности от трети страни, след приемане на политиките на Mkmgrup.eu не може и не трябва да бъде отговорност на сайта. Всички данни, които решите да предоставите на тези трети страни се обработват според техните политики и условия и не се съхраняват по никакъв начин в базата данни на сайта.
 • Винаги можете да изчистите ръчно всички бисквитки, които Mkmgrup.eu е генерирал посредством функционалността на Вашия браузър. От него можете да забраните бисквитките;

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тeзи Политики за поверителност, практиките на този сайт или вашите взаимоотношения с този сайт, моля свържете се с нас на адрес:

MKM БГ
callcentre1(at)mkm-gr.com
Телефон за контакт GSM: 0898431077

Публикувано на: 25.05.2018г.
Обновето на 16.10.2019г.

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай