Системи за изолация на подове | MKM БГ ГРУП

Системи за изолация на подове

Под или подово покритие се нарича хоризонталната ограждаща строителна конструкция на сградата, разделяща на етажи неговото вътрешно пространство във височина и възприемаща динамичните и статистически натоварвания от конструкцията, върху която се осъществява жизнената дейност на хората или протичат производствени процеси. От състоянието на пода в значителна степен зависи здравето на хората и качеството на произвежданата продукция.

Конструкцията на пода зависи от предназначението и характера на помещението в което той се изгражда. Подовете са многослойни конструкции.

В конструкцията на пода – взависимост от неговото предназначение – могат да присъстват следните основни слоеве: хидроизолация, топлоизолация, звукоизолация, замазка и накрая, финална подова настилка.

Подовете на съвременните жилищни сгради могат да бъдат класифицирани по местоположение, конструктивен признак, типа и размерите, вида на материалите, топлотехническите и звукоизолационни характеристики и др.

По местоположение подовете се разделят на подпокривни – междуетажен под над последния етаж, междуетажни, подове на поземни етажи и на гаражи. Междуетажните подове осигуряват необходимата звукоизолация на стените на вертикално граничещите помещения. Подпокривните подове, подовете на гаражи, полуподземни и подземни етажи, подовете на терен трябва да отговарят на изискванията за топлоусвояване на повърхността на пода и на нормате на топлопредаване. Повърхността на пода е единственната конструктивна част на всяка сграда с която човек постоянно взаимодейства. Във връзка с това към конструкцията на пода, наред със звукоизолационните и якостни изисквания, се предевяват строги изисквания към съпротивлението на топлопредаване. В редица случаи трябва да се отчита и въздействието на сточните води и други течности, а така също и проникването на подпочвени води в конструкцията на пода.

Изграждането на сигурни системи за изолация на подовете позволява да се създадат оптимални условия за намиращите се в помещението хора и оборудване, а така също увеличава дълговечността на цялата конструкция.

Сподели:

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Call Now ButtonОбади се и поръчай