Фасадно Скеле

Сподели:

За поръчки и информация

Моб. телефон: +359 898 431 077

Изделието представлява скеле рамково, фасадно, строително, произведено в съответствие с ТУ 5225-003-37582698-2013 и е предназначено за довършителни работи по фасадите на сгради с височина до 100 метра.

Технически характеристики

 • Максимална височина на скелето, 100 м
 • Височина на нивото, 2 м
 • Широчина на модула, по продължение на стената, 2;3 м
 • Широчина на прохода между вертикалните стойки на рамката, 0,976 м
 • Брой настилки, едновременно поставени на работна площадка, 2(работна+осигурителна)бр
 • Нормативно повърхностно натоварване, 200 Па (кгс/м2)

Всички метални части на скелето са с износоустойчиво полимерно покритие. Цвят на рамките син.

Устройство и принцип на работа

skele-obsht-vid
1. Рамка със стълба
2. Рамка без стълба
3. Диагонална връзка
4. Хоризонтална връзка
5. Ригел с дървена настилка
6. Опора
7. Стълба
8. Странична рамка с прегради

Скелето(виж схемата за монтаж на скелето) представлява сглобяема конструкция от следните елементи: рамки със стълба (1) рамки без стълба (2), диагонални (3) и хоризонтални (4) връзки, ригели с дървени настилки (5), регулируеми и нерегулируеми опори (6), крепежни елементи към стената (виж видовете анкеровка).
Долният ред рамки се опират на опорни пети и винтови опори, които се поставят на дървени подложки.
Рамките на скелето са с височина 2,0 м.
Рамките със стълби и без стълби се, монтират една върху друга до необходимата височина. Рамките със стълби се поставят на втория ред на всяко ниво от скелето и служат за качване на работниците.
За да се осигури устойчивост на конструкцията, рамките се съединяват помежду си с хоризонтални и диагонални връзки в шахматен ред от страната на улицата и хоризонтални от страната на стената (виж схемата за монтаж). Върху рамките са предвидени ключалки с фиксатор за закрепване на диагоналните и хоризонтални връзки.
Ригелите се поставят в първия и втория редове на скелето, на всеки отвор по два ( от страната улицата и от страната на сградата.
Закрепването на скелето към стената се осъществява с два типа регулируеми анкерни конзоли: от стаманена шина и тръбни с ключалка и скоба (виж видове анкерни конзоли). Единият край се закрепва към стената с помощта на елементите на анкеровката, монтирани върху фасадата на ремонтираната сграда, другият – към стойката на рамката.
Елементите на анкеровката биват два вида: тапи и куки с втулки (виж елементи на анкеровката). Вида на анкерното закрепване се определя взависимост от изискването на клиента.
Количеството подложки и винтови опори се определя от релефа на местността и взависимост от изискването на клиента.
На работното и осигурителното ниво на скелето се поставят хоризонтални прегради. В местата на качване на работниците на работното ниво прегради се поставят в отворите в които не са предвидени диагонални връзки.
За защита от атмосферно електричество скелето се оборудва с гръмоотвод и се зазимява.

Монтаж и демонтаж

Демонтажът и монтажът на скелето трябва да се извършва под ръководството на опитен технически ръководител, който е длъжен предварително да:

 • изучи конструкцията на скелето;
 • състави схема на монтажа на скелето за съответния обект;
 • състави списък на необходимите елементи;
 • извърши приемането на окомплектованото скеле от склада в съответствие със списъка, като бракува повредените елементи.

Работниците, монтиращи скелето, предварително трябва да бъдат запознати с конструкцията и да бъдат инструктирани за реда на монтажните работи и начините за закрепване на скелето към стената.
Скелето трябва да се монтира на запланираната и отрамбована площадка, от която трябва да бъде предвидено отвеждане на водата. Площадката под скелето трябва да бъде хоризонтална в напречно и надлъжно направления.
Вдигането и спускането на елементите на скелето трябва да се извършва с подемник или други подемни механизми.
Монтажът на скелето се изпълнява по нива по цялата дължина на планирания участък от скелето, съгласно схемата на монтажа:

1 етап:

На подготвената площадка се поставят дървени подпори и подложки, при необходимост се поставят винтови опори.
Опорните повърхности на рамките на скелето трябва да лежат точно в една и съща хоризонтална равнина.
1-etap

2 етап:

В подложките поставете двете съседни рамки на първото ниво и ги съединете с хоризонтални и диагонални връзки. През стъпка от три метра поставете две съседни рамки и също ги съединете с връзки, повторете тази операция до достигане на необходимата дължина на скелето. В краищата на необходимата дължина на скелето поставете рамки с преграда, а следващата рамка трябва да бъде със стълба.
2-etap

3 етап:

Поставете рамката на второто ниво, съединете ги с връзки, при това диагоналните връзки трябва да са разположени по такъв начин, че да бъдат поставени в шахматен ред.
За монтажа трябва да се използват ригели на които се поставят дървени настилки:
3-etap-
3-etap--

4 етап:

За качване и слизане на хората по скелето са оборудвани наклонени стълби (7), които се монтират в местата, предвидени за люкове (виж общия вид на скелето).

5 етап:

Закрепването на скелето към стената се осъществява с тапи или куки с втулки с помощта на конзоли или скоби, закрепени към стойките на рамките на скелето, (виж елементи на анкеровката), на всеки 4м в шахматен ред (виж схемата на закрепване на скелето към стената).

6 етап:

Повторете етапи 3,4,5 до достигане на небходимата височина на скелето. Преградите, промеждутъчните елементи и диагоналите трябва да бъдат поставени съгласно общата схема за монтаж на скелето.

7 етап:

На работното и осигурителното ниво на скелето поставете прегради от челни и надлъжни връзки.
В местата на качване на работниците на работното ниво, където не са поставени диагонални връзки, се поставят прегради от надлъжни връзки.
Зафиксирайте двете съседни рамки по вертикала с болтове М8х55 или със штифт (по желание на клиента).*
Последното ниво може да монтирате от стойки и рамки с прегради с височина 1,45 метра.
* – не влизат в комплекта на производителя
Рамките на скелето се монтират с отвес. Монтажът на рамките и закрепването на скелето към стената се изпълняват едновременно.
5-etap
Постанявено на дървените настилки и монтажът на преградите трябва да се извършва едновременно.
Демонтажът на скелето се допуска след почистване на подовите настилки от остатъци от материали, инвентар и инструменти.
До започването на демонтажа на скелето техническият ръководител е длъжен да го прегледа и да инструктира работниците за последователността и начините за изпълнение на демонтажните работи, а също така да осигури безопасността на демонтажа.
Демонтажът на скелето трябва да започва от последното ниво, в последователност обратна на последователността на монтажа.
Демонтированите елементи преди транспортирането им да се сортират, едрогабаритните елементи са се свържат в пакети, а малогабаритните и стандартни изделия да се сложат в кашони.

Елементи на анкеровката

anker

с кука и втулка

ancer2

с тапа

Схема на закрепване на скелето към стената

Схема на закрепване на скелето към стената
shema-na-zakrepvane-skele

Металните фасадни, удължаеми, рамкови скелета се допускат за експлоатация само след приключването на техния монтаж, но не по-рано. Предават се с акт на лицето, упълномощено да ги приема от главния строителен инженер с участието на работник, отговарящ за техническата безопасност.
При приемането на монтираното скеле за експлоатация се проверява:

 • съответствието на монтираното скеле на монтажните схеми и правилния монтаж на връзките;
 • правилното и надеждно монтиране на основата на скелето;
 • правилното и надеждно закрепване на скелето към стената;
 • наличието и надежността на преградите на скелето, наличето на перилни прегради на работните нива;
 • правилното монтиране на гръмоотвода и заземяването на скелето;
 • осигуряване отвеждането на водата от скелето.

Особенно внимание обърнете на вертикалността на стойките и надеждното закрепване на скелето към стената.
Състоянието на скелето трябва да се проверява ежедневно преди началото на смяната от изпълнителя или майстора, ръководещ строителните работи.
Настилките и стълбите трябва систематично да се почистват от боклук, остатъци от материали, сняг, заледявания, а през зимата да се посипват с пясък.
Натоварването на настилките на скелето в процеса на тяхната експлоатация не трябва да превишава допустимите граници.
При необходимост от увеличение или изменение разположението на натоварванията здравината на скелето трябва да бъде проверена като се вземе под внимание следното:

 • да се извърши изпитване на скелето с натоварване, превишаващо с 25 % посоченото;
 • да се състави акт за напровеното изпитване.

При подаване на материали на скелето с кулокран непосредствено към работните места е необходимо да се спазват средните правила:

 • за да се избегнат удряне на товарите в скелето е необподимо първо да се извърши повдигане на товара и преместване на крана, а след това завъртане на стрелата и плавно спускане на товара;
 • на скелето трябва да има работник, регулиращ приемането на товара с подаване на сигнали на краниста.

При подаването на материали на скелето със стационарен подемник, неподвижната конструкция на подемника трябва да бъде закрепена на стената независимо от скелето.

Скелето трябва да бъде надеждно закрепено към стената, по цялата височина. Произволно снемане на закрепването на скелето от стената не се допуска.
Настилката на скелето трябва да има равна повърхност.
Качването на хора на скелето и слизането от него трябва да се извършва само по стълбите, от вътрешната страна на секциите.
На скелето трябва да има закачени плакати със схеми на предвижване на хората, разположението на товарите и големината на допустимите натоварвания.
Подаването на товар на скелето, надвишаващ допустимия по проект е забранено.
За да се избегне повреждане на стойките, разположени до местата за преминаване е необходимо да се поставят защитни устройства.
Електропреносните линии, разположени на разстояние по- близко от 5 м от скелето е необходимо да се снемат или да се изолират допълнително.
Скелето трябва да бъде надеждно зазимено и оборудвано с гръмоотвод.
При монтажа и демонтажа на скелето достъпа на хора в зоната на провеждане на монтажните работи е забранен.
Освен изискванията и мерките за безопасност посочени в настоящия технически паспорт на изделието е необходимо също да се спазват изискванията на:
СНиП 111 -4-80 «Техника за безопасност в строительството».

Цена без ДДС: 19 лв. за м2
Нова Цена без ДДС: 15 лв. за м2
Цена за наем с ДДС: 4 лв. за м2

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай