RUVIMAT F – ПВХ мембрана, хидростоп лента – технически характеристики

Производител:

Сподели:

ПВХ – мембрана за хидростоп лента

Описание на продукта: RUVIMAT F4 е еднослойна, неармирана полимерна мембрана на основата на пластифициран поливинилхлорид (ПВХ).

Област на приложение: Хидроизолация от подпочвени води на всякакъв тип сгради и съоръжения.
Използва се в стенна конструкция или върху или под подове и фундаментни плочи за предпазване от покачване на вода , минаваща от почвата към вътрешността.

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Устойчивост на стареене.
 • Отлична устойчивост на агресивни вещества естествено съдържащи се в почвата и подземните води.
 • Устойчивост на въздействие на микроорганизми и проникване на корени.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Много добра пластичност при отрицателни температури.
 • Лесен,бърз и безопасен монтаж.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: Мембрана RUVIMAT F4 е разработена в съответствие с изискванията на БДС EN 13967: 2012 за влагоизолация на сгради, включително подземни части на сгради.
Клас F по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.

Външен вид /Цвят:

 • Рулонна листова мембрана, хомогенна
 • Повърхност – гладка матова
 • Цвят – черен

Опаковка:

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 40,00 m
 • Широчина на рулото: 1,95 m
 • Тегло на рулото: 50,00 кg
 • Кол-во на един палет: 24 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Нормативен документ БДС EN 13967: 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 40,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 1,95 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 0,4 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 0, 6 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод А
Реакция на огън Клас F (БДС EN ISO 11925 -2) Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на срязване на снажданията ≥ 250N/50mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод В
надлъжно ≥ 15 N/ mm ²
напречно ≥ 15 N/ mm ²
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 250 %
напречно ≥ 250 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 50 N
напречно ≥ 40 N
Промяна на размерите след термично третиране БДС EN 1107-2
надлъжно ± 5,0 %
напречно ± 2,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296;
БДС EN 1928 метод А
Водопоглъщане ≤ 0,3%
Устойчивост на течни химикали издържа БДС EN 1847;
БДС EN 1928 метод А

Информация за системата

Информация по прилагане:
Подготовка на основата: Повърхността на основата трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини и грапавини, почистена и суха, без следи от масла, боя, прах и др.
Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил.

Ограничения за използване

Температура:
Температура на основата: минимална 0 °C / максимална +35 °C.
Температура на въздуха : минимална +5 °C / максимална +35 °C.
Температура на течностите: максимална +30˚С/вода/

Съвместимост Не е допустим пряк контакт на Ruvimat F4 с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна. Мембраната не е съвместима с материали, съдържащи битум, мазнини, катран, масла, разтворители.
Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти:

Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.
Метод на закрепване: Свободно полагане
Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от 80 до 100 мм) с помощта на автомат за заваряване с горещ въздух с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.
Заварките се извършват с двоен заваръчен шев осигуряващ камера за изпитване на заварката.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и установени в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника с експерименти на място непосредствено преди заваръчните дейности. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява чрез подаване на налягане в камерата между заваръчните шевове. Всички проблемни места се коригират чрез заваряване с горещ въздух.
След като приключи полагането на мембраната трябва да се изпита водоплътността на системата.

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT F4 могат да се извършват само от обучени за това лица.
Мембраната не е УВ-стабилизирана и не трябва да се полага на открити участъци под въздействието на слънчева светлина.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT F 4 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата, транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT F 4 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT F 4 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални, национални и на ЕО законови разпоредби.

ПВХ – мембрана за хидростоп лента

Описание на продукта: RUVIMAT F6 е еднослойна, неармирана полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид (ПВХ).

Област на приложение: Хидроизолация от подпочвени води на всякакъв тип сгради и съоръжения.
Използва се в стенна конструкция или върху или под подове и фундаментни плочи за предпазване от покачване на вода, минаваща от почвата към вътрешността.

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Устойчивост на стареене.
 • Отлична устойчивост на агресивни вещества естествено съдържащи се в почвата и подземните води.
 • Устойчивост на въздействие на микроорганизми и проникване на корени.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Много добра пластичност при отрицателни температури.
 • Лесен,бърз и безопасен монтаж.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: Мембрана RUVIMAT F6 е разработена в съответствие с изискванията на БДС EN 13967: 2012 за влагоизолация на сгради, включително подземни части на сгради.
Клас F по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.

Външен вид /Цвят:

 • Рулонна листова мембрана, хомогенна
 • Повърхност – гладка матова
 • Цвят – черен

Опаковка:

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 40,00 m
 • Широчина на рулото: 1,95 m
 • Тегло на рулото: 70,00 кg
 • Кол-во на един палет: 24 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Нормативен документ БДС EN 13967: 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 40,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 1,95 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 0,6 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 0, 85 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод А
Реакция на огън Клас F
(БДС EN ISO 11925 -2)
Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на срязване на снажданията ≥ 400N/50mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод В
надлъжно ≥ 15 N/ mm ²
напречно ≥ 15 N/ mm ²
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 250 %
напречно ≥ 250 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 60 N
напречно ≥ 50 N
Промяна на размерите след термично третиране БДС EN 1107-2
надлъжно ± 5,0 %
напречно ± 2,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296
БДС EN 1928 метод А
Водопоглъщане ≤ 0,3%
Устойчивост на течни химикали издържа БДС EN 1847;
БДС EN 1928 метод А

Информация за системата

Информация по прилагане
Подготовка на основата: Повърхността на основата трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини и грапавини, почистена и суха, без следи от масла, боя, прах и др.
Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил.

Ограничения за използване

Температура:
Температура на основата: минимална 0 °C / максимална +35 °C.
Температура на въздуха : минимална +5 °C / максимална +35 °C.
Температура на течностите: максимална +30˚С/вода/

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт на Ruvimat F6 с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна. Мембраната не е съвместима с материали, съдържащи битум, мазнини, катран, масла, разтворители.
Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти:
Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.

Метод на закрепване: Свободно полагане
Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от80 до 100 мм) с помощта на електрическо заваръчно оборудване, автомат за заварка с горещ въздух или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.
Заварките се извършват с двоен заваръчен шев осигуряващ камера за изпитване на заварката.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и тествани, в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника, на строителната площадка непосредствено преди заваряване. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява чрез подаване на налягане в камерата между заваръчните шевове.

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT F6 могат да се извършват само от обучени за това лица.
Мембраната не е УВ-стабилизирана и не трябва да се полага на открити участъци под въздействието на слънчева светлина.

Информация за безопасност и здраве:RUVIMAT F6 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT F6 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT F6 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални, национални и на ЕО законови разпоредби.

ПВХ – мембрана за хидростоп лента

Описание на продукта: RUVIMAT F8 е еднослойна, неармирана полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид (ПВХ).

Област на приложение: Хидроизолация от подпочвени води на всякакъв тип сгради и съоръжения.
Използва се в стенна конструкция или върху или под подове и фундаментни плочи за предпазване от покачване на вода , минаваща от почвата към вътрешността.

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Устойчивост на стареене.
 • Отлична устойчивост на агресивни вещества естествено съдържащи се в почвата и подземните води.
 • Устойчивост на въздействие на микроорганизми и проникване на корени.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Много добра пластичност при отрицателни температури.
 • Лесен, бърз и безопасен монтаж.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: Мембрана RUVIMAT F8 е разработена в съответствие с изискванията на БДС EN 13967: 2012 за влагоизолация на сгради, включително подземни части на сгради.
Клас F по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.

Външен вид /Цвят:

 • Рулонна листова мембрана, хомогенна
 • Повърхност – гладка матова
 • Цвят – черен

Опаковка:

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 30,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 70,00 кg
 • Кол-во на един палет: 24 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Нормативен документ БДС EN 13967: 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 30,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 0,8 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 1, 15 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод А
Реакция на огън Клас F
(БДС EN ISO 11925 -2)
Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на срязване на снажданията ≥ 500N/50mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод В
надлъжно ≥ 15 N/ mm ²
напречно ≥ 15 N/ mm ²
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 250 %
напречно ≥ 250 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 80 N
напречно ≥ 60 N
Промяна на размерите след термично третиране БДС EN 1107-2
надлъжно ± 5,0 %
напречно ± 2,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296
БДС EN 1928 метод А
Водопоглъщане ≤ 0,3%
Устойчивост на течни химикали издържа БДС EN 1847;
БДС EN 1928 метод А

Информация за системата

Информация по прилагане
Подготовка на основата: Повърхността на основата трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини и грапавини, почистена и суха, без следи от масла, боя, прах и др.
Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил.

Ограничения за използване

Температура: Температура на основата: минимална 0 °C / максимална +35 °C.
Температура на въздуха : минимална +5 °C / максимална +35 °C.
Температура на течностите: максимална +30˚С/вода/

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт на Ruvimat F8 с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна. Мембраната не е съвместима с материали, съдържащи битум, мазнини, катран, масла, разтворители. Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти:

Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.

Метод на закрепване: Свободно полагане

Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от 80 до 100 мм) с помощта на автомат за заваряване с горещ въздух с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.
Заварките се извършват с двоен заваръчен шев осигуряващ камера за изпитване на заварката.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и установени в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника с експерименти на място непосредствено преди заваръчните дейности. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява чрез подаване на налягане в камерата между заваръчните шевове. Всички проблемни места се коригират чрез заваряване с горещ въздух.
След като приключи полагането на мембраната трябва да се изпита водоплътността на системата.

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT F8 могат да се извършват само от обучени за това лица.
Мембраната не е УВ-стабилизирана и не трябва да се полага на открити участъци под въздействието на слънчева светлина.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT F8 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT F8 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT F8 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални, национални и на ЕО законови разпоредби.

ПВХ – мембрана за хидростоп лента

Описание на продукта: RUVIMAT F10 е еднослойна, неармирана полимерна мембрана на основата на пластифициран поливинилхлорид (ПВХ).

Област на приложение: Хидроизолация от подпочвени води на всякакъв тип сгради и съоръжения.
Използва се в стенна конструкция или върху или под подове и фундаментни плочи за предпазване от покачване на вода, минаваща от почвата към вътрешността.

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Устойчивост на стареене.
 • Отлична устойчивост на агресивни вещества естествено съдържащи се в почвата и подземните води.
 • Устойчивост на въздействие на микроорганизми и проникване на корени.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Много добра пластичност при отрицателни температури.
 • Лесен, бърз и безопасен монтаж.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: Мембрана RUVIMAT F10 е разработена в съответствие с изискванията на БДС EN 13967: 2012 за влагоизолация на сгради,включително подземни части на сгради.
Клас F по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.

Външен вид /Цвят:

 • Рулонна листова мембрана, хомогенна
 • Повърхност – гладка матова
 • Цвят – черен

Опаковка:

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 25,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 75,00 кg
 • Кол-во на един палет: 21 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Нормативен документ БДС EN 13967: 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 25,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 1,0 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 1, 45 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод А
Реакция на огън Клас F
(БДС EN ISO 11925 -2)
Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на срязване на снажданията ≥ 500 N/50mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод В
надлъжно ≥ 15 N/ mm ²
напречно ≥ 15 N/ mm ²
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 250 %
напречно ≥ 250 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 100 N
напречно ≥ 90 N
Промяна на размерите след термично третиране БДС EN 1107-2
надлъжно ± 5,0 %
напречно ± 2,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296
БДС EN 1928 метод А
Водопоглъщане ≤ 0,3%
Устойчивост на течни химикали издържа БДС EN 1847;
БДС EN 1928 метод А

Информация за системата

Информация по прилагане
Подготовка на основата: Повърхността на основата трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини и грапавини, почистена и суха, без следи от масла, боя, прах и др.

Температура

Температура на основата: минимална 0 °C / максимална +35 °C.
Температура на въздуха : минимална +5 °C / максимална +35 °C.
Температура на течностите: максимална +30˚С/вода/

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт на Ruvimat F10 с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна. Мембраната не е съвместима с материали, съдържащи битум, мазнини, катран, масла, разтворители. Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти:

Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.

Метод на закрепване: Свободно полагане.

Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от 80 до 100 мм) с помощта на автомат за заваряване с горещ въздух с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване или ръчен заваръчен апарат, с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.
Заварките се извършват с двоен заваръчен шев осигуряващ камера за изпитване на заварката.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и установени в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника с експерименти на място непосредствено преди заваръчните дейности. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява чрез подаване на налягане в камерата между заваръчните шевове. Всички проблемни места се коригират чрез заваряване с горещ въздух.
След като приключи полагането на мембраната трябва да се изпита водоплътността на системата.

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT F10 могат да се извършват само от обучени за това лица.
Мембраната не е УВ-стабилизирана и не трябва да се полага на открити участъци под въздействието на слънчева светлина.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT F 10 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT F10 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT F 10 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални ,национални и на ЕО законови разпоредби.

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай