PVC мембрана RUVIMAT BA за основите на сгради и тунели

Производител:

Сподели:

За поръчки и информация

Моб.: +359 898 431 077


ПВХ – мембрана за хидроизолация на подземни части – тип Т

Описание на продукта: RUVIMAT BA 12 тип Т е еднослойна ,неармирана полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид (ПВХ).

Област на приложение: Хидроизолация от подпочвени води при полагане основите на сгради,тунели и други подземни съоръжения. Възпрепятства преминаването на вода под хидростатично налягане от почвата към вътрешността на сградата.

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Устойчивост на стареене.
 • Отлична устойчивост на агресивни вещества естествено съдържащи се в почвата и подземните води.
 • Устойчивост на въздействие на микроорганизми и проникване на корени.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Много добра пластичност при отрицателни температури.
 • Висока паропроницаемост.
 • Лесен,бърз и безопасен монтаж.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: RUVIMAT BA 12 тип Т е разработен в съответствие с изискванията на БДС EN 13967: 2012 за влагоизолация на сгради,включително подземни части на сгради.
Клас F по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.

Външен вид /Цвят:

 • Рулонна листова мембрана, хомогенна
 • Повърхност – гладка матова
 • Цвят – черен – за хидроизолация на основи
  – сигнален – за хидроизолация на тунели
 • Мембрана със сигнален цвят се произвежда по поръчка с минимална партида от 4000 м2.

Опаковка:

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 20,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 75,00 кg
 • Кол-во на един палет: 21 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Водопоглъщане≤ 0,3% Устойчивост на течни химикалииздържаБДС EN 1847;
БДС EN 1928 метод В

Нормативен документ БДС EN 13967: 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 20,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 1,2 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 1, 80 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод В
Реакция на огън Клас F
(БДС EN ISO 11925 -2)
Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на отлепяне на снажданията ≥ 200 N/50 mm БДС EN 12316-2
Съпротивление на срязване на снежданията ≥ 600 N/50 mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод В
надлъжно ≥ 14 N/ mm ²
напречно ≥ 14 N/ mm²
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 240 %
напречно ≥ 240 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 120 N
напречно ≥ 120 N
Съпротивление на удар ≥ 700 mm БДС EN 12691
Съпротивление при статично натоварване
/пробиване/
≥ 20 кg БДС EN 12730
Промяна на размерите след термично третиране /80˚С, 6h/ БДС EN 1107-2
надлъжно ± 5,0 %
напречно ± 2,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296;
БДС EN 1928 метод В

Информация за системата

Информация по прилагане

Подготовка на основата:
Бетон или стари облицовки:
Повърхността на основите трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини, почистена и суха,без следи от масла,боя,прах и др.
Почва:
Изкопът или насипът трябва да бъдат уплътнени и наличните камъни и остри предмети да бъдат отстранени от повърхността.
Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил.

Ограничения за използване

Температура: Температура на основата: минимална 0 °C / максимална +35 °C.
Температура на въздуха : минимална +5 °C / максимална +35 °C.

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт на Ruvimat BA12 с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна. Мембраната не е съвместима с материали, съдържащи битум, мазнини, катран, масла, разтворители. Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти: Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.

Метод на закрепване: Свободно полагане с механическо закрепване или свободно полагане с баласт.

Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от80 до 100 мм) с помощта на електрическо заваръчно оборудване, автомат за заварка с горещ въздух или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.
Заварките се извършват с двоен заваръчен шев осигуряващ камера за изпитване на заварката.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и тествани, в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника, на строителната площадка непосредствено преди заваряване. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява чрез подаване на налягане в камерата между заваръчните шевове.

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT BA 12 могат да се извършват само от обучени за това лица.
Мембраната не е УВ-стабилизирана и не трябва да се полага на открити участъци под въздействието на слънчева светлина.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT ВА12 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT ВА 12 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT ВА12 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на
отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални ,национални и на ЕО законови разпоредби.

ПВХ – мембрана за хидроизолация на подземни части – тип Т

Описание на продукта: RUVIMAT BA 15 тип Т е еднослойна ,неармирана полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид (ПВХ).

Област на приложение: Хидроизолация от подпочвени води при полагане основите на сгради,тунели и други подземни съоръжения. Възпрепятства преминаването на вода под хидростатично налягане от почвата към вътрешността на сградата.

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Устойчивост на стареене.
 • Отлична устойчивост на агресивни вещества естествено съдържащи се в почвата и подземните води.
 • Устойчивост на въздействие на микроорганизми и проникване на корени.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Много добра пластичност при отрицателни температури.
 • Висока паропроницаемост.
 • Лесен,бърз и безопасен монтаж.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: RUVIMAT BA 15 тип Т е разработен в съответствие с изискванията на БДС EN 13967: 2012 за влагоизолация на сгради,включително подземни части на сгради.
Клас F по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.
ЕО Сертификат 1871- CPD – 0177

Външен вид /Цвят:

 • Рулонна листова мембрана, хомогенна
 • Повърхност – гладка матова
 • Цвят – черен – за хидроизолация на основи
  – сигнален – за хидроизолация на тунели
 • Мембрана със сигнален цвят се произвежда по поръчка с минимална партида от 4000 м2.

Опаковка:

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 20,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 85,00 кg
 • Кол-во на един палет: 21 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Водопоглъщане≤ 0,3% Устойчивост на течни химикалииздържаБДС EN 1847;
БДС EN 1928 метод В

Нормативен документ БДС EN 13967: 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 20,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 1,5 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 2, 10 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод В
Реакция на огън Клас F
(БДС EN ISO 11925 -2)
Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на отлепяне на снажданията ≥ 200 N/50 mm БДС EN 12316-2
Съпротивление на срязване на снежданията ≥ 600 N/50 mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод В
надлъжно ≥ 15 N/ mm ²
напречно ≥ 15 N/ mm ²
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 250 %
напречно ≥ 250 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 150 N
напречно ≥ 150 N
Съпротивление на удар ≥ 700 mm БДС EN 12691
Съпротивление при статично натоварване
/пробиване/
≥ 20 кg БДС EN 12730
Промяна на размерите след термично третиране /80˚С, 6h/ БДС EN 1107-2
надлъжно ± 5,0 %
напречно ± 2,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296;
БДС EN 1928 метод В

Информация за системата

Информация по прилагане

Подготовка на основата:
Бетон или стари облицовки:
Повърхността на основите трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини, почистена и суха,без следи от масла,боя,прах и др.
Почва:
Изкопът или насипът трябва да бъдат уплътнени и наличните камъни и остри предмети да бъдат отстранени от повърхността.
Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил.

Ограничения за използване

Температура: Температура на основата: минимална 0 °C / максимална +35 °C.
Температура на въздуха : минимална +5 °C / максимална +35 °C.

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт на Ruvimat ВА 15 с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна. Мембраната не е съвместима с материали, съдържащи битум, мазнини, катран, масла, разтворители. Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти:
Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.

Метод на закрепване: Свободно полагане с механическо закрепване или свободно полагане с баласт.

Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от80 до 100 мм) с помощта на електрическо заваръчно оборудване, автомат за заварка с горещ въздух или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.
Заварките се извършват с двоен заваръчен шев осигуряващ камера за изпитване на заварката.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и тествани, в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника, на строителната площадка непосредствено преди заваряване. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява чрез подаване на налягане в камерата между заваръчните шевове.

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT BA 15 могат да се извършват само от обучени за това лица.
Мембраната не е УВ-стабилизирана и не трябва да се полага на открити участъци под въздействието на слънчева светлина.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT ВА15 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT ВА 15 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT ВА15 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на
отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални ,национални и на ЕО законови разпоредби.

ПВХ – мембрана за хидроизолация на подземни части – тип Т

Описание на продукта: RUVIMAT BA 20 тип Т е трислойна полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид (ПВХ) и вградена армираща полиестерна мрежа.

Област на приложение: Хидроизолация от подпочвени води при полагане основите на сгради, тунели и други подземни съоръжения. Възпрепятства преминаването на вода под хидростатично налягане от почвата към вътрешността на сградата.

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Устойчивост на стареене.
 • Отлична устойчивост на агресивни вещества естествено съдържащи се в почвата и подземните води.
 • Устойчивост на въздействие на микроорганизми и проникване на корени.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Много добра пластичност при отрицателни температури.
 • Висока паропроницаемост.
 • Лесен,бърз и безопасен монтаж.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: RUVIMAT B20 тип Т е разработен в съответствие с изискванията на БДС EN 13967: 2012 за влагоизолация на сгради,включително подземни части на сгради.
Клас F по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.

Външен вид /Цвят:

 • Рулонна листова мембрана,армирана
 • Повърхност – гладка матова
 • Цвят – черен – за хидроизолация на основи
  – сигнален – за хидроизолация на тунели
 • Мембрана със сигнален цвят се произвежда по поръчка с минимална партида от 4000 м2.

Опаковка:

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 15,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 85,00 кg
 • Кол-во на един палет: 21 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Устойчивост на течни химикалииздържаБДС EN 1847; БДС EN 1928 метод В

Нормативен документ БДС EN 13967: 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 15,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 2,0 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 2, 80 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод В
Реакция на огън Клас F
(БДС EN ISO 11925 -2)
Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на отлепяне на снажданията ≥ 200 N/50 mm БДС EN 12316-2
Съпротивление на срязване на снежданията ≥ 600 N/50 mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод А
надлъжно ≥ 1000 N/ 50mm
напречно ≥ 1000 N/ 50mm
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 10 %
напречно ≥ 10 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 200 N
напречно ≥ 200 N
Съпротивление на удар ≥ 700 mm БДС EN 12691
Съпротивление при статично натоварване
/пробиване/
≥ 20 кg БДС EN 12730
Промяна на размерите след термично третиране /80˚С, 6h/ БДС EN 1107-2
надлъжно ± 1,0 %
напречно ± 1,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на изкуствено стареене издържа БДС EN 1296; БДС EN 1928 метод В
Водопоглъщане ≤ 0,3%

Информация за системата

Информация по прилагане

Подготовка на основата:
Бетон или стари облицовки:
Повърхността на основите трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини, почистена и суха,без следи от масла,боя,прах и др.
Почва:
Изкопът или насипът трябва да бъдат уплътнени и наличните камъни и остри предмети да бъдат отстранени от повърхността.
Преди полагане на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил.

Ограничения за използване

Температура: Температура на основата: минимална 0 °C / максимална +35 °C.
Температура на въздуха : минимална +5 °C / максимална +35 °C.

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт на Ruvimat ВА 20 с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна. Мембраната не е съвместима с материали, съдържащи битум, мазнини, катран, масла, разтворители. Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти: Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.

Метод на закрепване: Свободно полагане с механическо закрепване или свободно полагане с баласт.

Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от80 до 100 мм) с помощта на електрическо заваръчно оборудване, автомат за заварка с горещ въздух или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.
Заварките се извършват с двоен заваръчен шев осигуряващ камера за изпитване на заварката.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и тествани, в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника, на строителната площадка непосредствено преди заваряване. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява чрез подаване на налягане в камерата между заваръчните шевове.

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT В 20 могат да се извършват само от обучени за това лица.
Мембраната не е УВ-стабилизирана и не трябва да се полага на открити участъци под въздействието на слънчева светлина.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT В20 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006. Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT В 20 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT BA 20 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на
отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални ,национални и на ЕО законови разпоредби.

Видео инструкции за монтаж на PVC мембрана

Video:

Video:

Video:

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай