PVC мембрана RUVIMAT SP – за хидроизолация на плувни басейни

Производител:

Сподели:

За поръчки и информация

Телефон: Моб.: +359 898 431 077

ПВХ – мембрана за хидроизолация на плувни басейни

Описание на продукта: RUVIMAT SP 12 е трислойна полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид (ПВХ) и вградена армираща полиестерна мрежа.

Област на приложение: Мембрана за облицовъчна хидроизолация на плувни басейни или други хидротехнически съоръжения

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Отлична устойчивост на въздействията на околната среда /УВ лъчи, агресивни течности/.
 • Устойчивост на въздействието на микроорганизми
 • Висока устойчивост на механически въздействия / раздиране , пробиване, в т.ч и на градушка/.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Стабилност на размерите при ниски и високи температури.
 • Гъвкавост при отрицателни температури.
 • Слабо мигриращ пластификатор
 • Устойчивост на химикали прилагани за дезинфекция на водата
 • Висока паропроницаемост.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: RUVIMAT SP 12 е разработен в съответствие с изискванията на EN13956 : 2012 .
Клас F по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.

Външен вид /Цвят

 • Рулонна листова мембрана, армирана
 • Повърхност – матова
 • Горен слой – светло син цвят ( RAL 5015) или тъмно син (RAL 5005).
 • Среден слой – полиестерна мрежа.
 • Долен слой – тъмно сив цвят

Опаковка:

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 20,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 63,00 кg
 • Кол-во на един палет: 24 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Нормативен документ EN13956 : 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 20,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 1,2 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 1,45 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод В
Реакция на огън Клас F
(БДС EN ISO 11925 -2)
Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на отлепяне на снажданията ≥ 300 N/50 mm БДС EN 12316-2
Съпротивление на срязване на снежданията ≥ 800 N/50 mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод А
надлъжно ≥ 800 N/50 mm
напречно ≥ 800 N/50 mm
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 10 %
напречно ≥ 10 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 180 N
напречно ≥ 180 N
Съпротивление на удар ≥ 700 mm БДС EN 12691
Съпротивление при статично натоварване
/пробиване/
≥ 20 кg БДС EN 12730
Промяна на размерите след термично третиране
/80˚С, 6h/
БДС EN 1107-2
надлъжно ± 1,0 %
напречно ± 1,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на УВ облъчване съответства БДС EN 1297
Водопоглъщане ≤ 0,3%

Информация за системата

Информация по прилагане
Подготовка на основата: Повърхността на основата и стените на басейна трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини, почистена и суха,без следи от масла,боя,прах и др.
Преди полагането на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил .

Ограничения за използване

Температура: Мембраната RUVIMAT SP 12 може да се използва на територии, където минималната температура на околната среда е не по ниска от -40 °C, а постоянната температура не трябва да превишава +50 °C.

Съвместимост: Не е допустим пряк контакт на RUVIMAT SP12 с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна. Мембраната не е съвместима с материали, съдържащи битум, мазнини, катран, масла, разтворители.
Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти

Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.
Метод на закрепване: Свободно полагане или свободно полагане с механическо закрепване. Платната от хидроизолационна мембрана се полагат свободно и механически се закрепват към основата и стените по края на рулона в зоната на застъпване на платната или извън тази зона. Задължително е допълнителното механическо фиксиране на мембраната по периметъра на басейна. Разчет за количеството крепежни елементи се изпълнява от техническия отдел на фирмата извършваща монтажа.

Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от 80 до 100 мм) с помощта на автомат за заваряване с горещ въздух с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и установени в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника с експерименти на място непосредствено преди заваръчните дейности. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява с помощта на отверка, след охлаждане на шева. Всички проблемни места се коригират чрез заваряване с горещ въздух.
След като приключи полагането на мембраната трябва да се изпита водоплътността на системата.

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT SP 12 могат да се извършват само от обучени за това лица.

Температурни ограничения при полагане на ПВХ-мембрана:
Температура на основата: минимална -20 °C / максимална +50 °C.
Температура на въздуха: минимална -15 °C / максимална +50 °C.
Прилагането на химически компоненти, като например контактно лепило / почистващ препарат за мембрани от PVC е възможно при температура не по-ниска от +5 ° С. Моля, обърнете се за техническа информация за тези продукти преди употреба.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT SP 12 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006 ,член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата,транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве ,когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT SP 12 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT SP12 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални, национални и на ЕО законови разпоредби.

ПВХ – мембрана за хидроизолация на плувни басейни

Описание на продукта: RUVIMAT SP 15 е трислойна полимерна мембрана на основата на висококачествен пластифициран поливинилхлорид (ПВХ) и вградена армираща полиестерна мрежа.

Област на приложение: Мембрана за облицовъчна хидроизолация на плувни басейни или други хидротехнически съоръжения

Характеристики – Предимства

 • Водонепропускливост.
 • Отлична устойчивост на въздействията на околната среда /УВ лъчи, агресивни течности/.
 • Устойчивост на въздействието на микроорганизми
 • Висока устойчивост на механически въздействия /раздиране, пробиване, в т.ч и на градушка/.
 • Високи якостни показатели и еластичност.
 • Стабилност на размерите при ниски и високи температури.
 • Гъвкавост при отрицателни температури.
 • Слабо мигриращ пластификатор
 • Устойчивост на химикали прилагани за дезинфекция на водата
 • Висока паропроницаемост.
 • Отлична възможност за заваряване, в това число и при ниски температури.
 • Дълъг срок на експлоатация.
 • Възможност за рециклиране.

Показатели / Стандарти: RUVIMAT SP 15 е разработен в съответствие с изискванията на EN13956 : 2012 .
Клас F по европейската класификация за пожарна безопасност EN 13501-1.

Външен вид /Цвят

 • Рулонна листова мембрана, армирана
 • Повърхност – матова
 • Горен слой – светло син цвят ( RAL 5015) или тъмно син (RAL 5005).
 • Среден слой – полиестерна мрежа.
 • Долен слой – тъмно сив цвят

Опаковка

 • Всяко руло е опаковано в прозрачно полиетиленово фолио
 • Дължина на рулото: 20,00 m
 • Широчина на рулото: 2,00 m
 • Тегло на рулото: 80,00 кg
 • Кол-во на един палет: 21 рула

Съхранение: Рулата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение на палети в оригинална опаковка без пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд и сняг. При спазване на условията на съхранение, срокът на годност на материала е неограничен.
Да не се поставят палетите един върху друг при транспортиране и съхранение.

Технически данни

Нормативен документ EN13956 : 2012
Дефекти по външен вид Отсъстват БДС EN 1850-2
Дължина 20,00 (-0 % / +5 %) m БДС EN 1848-2
Широчина 2,00 (-0,5% / +1%) m БДС EN 1848-2
Праволинейност ≤ 30 mm БДС EN 1848-2
Равнинност ≤ 10 mm БДС EN 1848-2
Дебелина 1,5 ( -5% / +10 %) mm БДС EN 1849-2
Площна маса 1,9 ( -5% / +10 %) кg/m² БДС EN 1849-2
Водонепропускливост Съответства БДС EN 1928 метод В
Реакция на огън Клас F
(БДС EN ISO 11925 -2)
Класификация по БДС EN 13501-1
Съпротивление на отлепяне на снажданията ≥ 300 N/50 mm БДС EN 12316-2
Съпротивление на срязване на снежданията ≥ 800 N/50 mm БДС EN 12317-2
Коефициент на дифузия на водна пара 20 000 ± 30% µ БДС EN 1931
Якост на опън БДС EN 12311-2 метод А
надлъжно ≥ 800 N/50 mm
напречно ≥ 800 N/50 mm
Относително удължение БДС EN 12311-2
надлъжно ≥ 10 %
напречно ≥ 10 %
Съпротивление на раздиране БДС EN 12310-2
надлъжно ≥ 180 N
напречно ≥ 180 N
Съпротивление на удар ≥ 700 mm БДС EN 12691
Съпротивление при статично натоварване
/пробиване/
≥ 20 кg БДС EN 12730
Промяна на размерите след термично третиране
/80˚С, 6h/
БДС EN 1107-2
надлъжно ± 1,0 %
напречно ± 1,0 %
Прегъване при ниски температури
/без напукване/
≤ -30 °C БДС EN 495-5
Устойчивост на УВ облъчване съответства БДС EN 1297
Водопоглъщане ≤ 0,3%

Информация за системата

Информация по прилагане
Подготовка на основата: Повърхността на основата и стените на басейна трябва да бъде твърда, гладка, без остри издатини, почистена и суха, без следи от масла,боя,прах и др.
Преди полагането на мембраната се поставя подложен слой от геотекстил.

Ограничения за използване

Температура: Мембраната RUVIMAT SP 15 може да се използва на територии, където минималната температура на околната среда е не по ниска от -40 °C, а постоянната температура не трябва да превишава +50 °C.

Съвместимост:Не е допустим пряк контакт на RUVIMAT SP15 с полимери от други групи, като : пенополистирол, полиуретан, полиизоцианат, фенолсъдържаща пяна. Мембраната не е съвместима с материали, съдържащи битум, мазнини, катран, масла, разтворители.
Ако е в контакт с такива повърхности, трябва да се използва разделителен слой от геотекстил с плътност мин.300г/м², за да се предотврати ускореното и стареене.

Инструкция за монтаж

Технология на монтажа/ Инструменти:
Технология на монтажа: Съгласно действащото Ръководство за монтаж на хидроизолационна мембрана РУВИМАТ.

Метод на закрепване: Свободно полагане или свободно полагане с механическо закрепване. Платната от хидроизолационна мембрана се полагат свободно и механически се закрепват към основата и стените по края на рулона в зоната на застъпване на платната или извън тази зона. Задължително е допълнителното механическо фиксиране на мембраната по периметъра на басейна. Разчет за количеството крепежни елементи се изпълнява от техническия отдел на фирмата извършваща монтажа.

Технология на заваряването: Шевовете се заваряват припокрити (от 80 до 100 мм) с помощта на автомат за заваряване с горещ въздух с индивидуални настройки и електронно контролиране на температурата за заваряване или ръчен заваръчен апарат , с използване на притискаща ролка и с възможност за регулиране на температурата на въздуха до +600°С.

Препоръчителен режим за оборудването:
Параметрите на заваряването – температурата, въздушният поток, скоростта на заваръчния апарат, включително и налягането на мембраната трябва да бъдат избрани и установени в зависимост от метеорологичните условия и вида на заваръчната техника с експерименти на място непосредствено преди заваръчните дейности. Ширината на заваръчния шев трябва да бъде поне трийсет милиметра. Качествен контрол на заваръчния шев се осъществява с помощта на отверка, след охлаждане на шева. Всички проблемни места се коригират чрез заваряване с горещ въздух.
След като приключи полагането на мембраната трябва да се изпита водоплътността на системата.

Ограничения при полагане: Монтажните работи по полагане на ПВХ мембрана RUVIMAT SP 15 могат да се извършват само от обучени за това лица.

Температурни ограничения при полагане на ПВХ-мембрана:
Температура на основата: минимална -20 °C / максимална +50 °C.
Температура на въздуха : минимална -15 °C / максимална +50 °C.
Прилагането на химически компоненти, като например контактно лепило / почистващ препарат за мембрани от PVC е възможно при температура не по-ниска от +5 ° С. Моля, обърнете се за техническа информация за тези продукти преди употреба.

Информация за безопасност и здраве: RUVIMAT SP 15 е изделие по смисъла на член 3.3 от Регламент (ЕО)1907/2006.Съгласно ЕС-Директива 1907/2006, член 31, не е необходим лист за безопасност при продажбата, транспортирането и употребата му. Продуктът няма вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, когато се съхранява и употребява съгласно спецификацията.

REACH Регламент на Европейската Общност за химикалите и тяхната безопасна употреба
ЕО 1907/2006 /REACH/

Продуктът RUVIMAT SP 15 е изделие по смисъла на Регламент (ЕО)1907/2006. Той не съдържа вещества,които се очаква да се отделят от него при нормални условия на съхранение, употреба и експлоатация.Поради това няма изисквания за регистрация на вещества в изделието по смисъла на член 7.1 от Регламента.

Предпазни мерки: Ако заваряването на продукта се осъществява в затворени помещения, да се осигури вентилация и приток на свеж въздух.
Да се спазват местните разпоредби за безопасност.

Транспортен клас: RUVIMAT SP15 не се класифицира като опасен товар за транспорт.

Отвеждане на отпадъците: Отпадъците от продукта получени в резултат на употребата му, както и от опаковките на рулата, подлежат на рециклиране. Отвеждането на отпадъците да се извършва в съответствие с действащите регионални, национални и на ЕО законови разпоредби.

Видео инструкции за монтаж на PVC мембрана

Video:

Video:

Video:

Подобни продукти

ПРОДУКТИ

Дистрибутори

Дистрибутори
Обади се и поръчай